Skip to main content

Gasol – Hantering och Råd

Hantering och RådGasol är inte farligt om det hanteras på rätt sätt. Hur hanterar man en gasolflaska/gasoltub?

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående både vid transport, förvaring som vid användning.

Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor.

Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan. Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen.

De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

Vad är Gasol?

Gasol ett handelsnamn på en petroleumprodukt som främst består av propan(C3H8) eller butan (C4H10).
Propan har en kokpunkt på – 42° C, kan därför användas i mycket sträng kyla. Propan levereras i stål-, komposit- och aluminiumflaskor.

Gasol är ett mycket effektivt bränsle. Ett kg gasol ger cirka 12,8 kWh vilket motsvarar ungefär 1,5 liter bensin. I gasolflaskan finns gasolen som vätska.
Två liter gasolvätska väger runt 1 kg och ger cirka 500 liter gasolgas.

Grundläggande regler för säker gasolanvändning

 • Av säkerhetsskäl tillsätter vi ett luktämne som fungerar som en varningssignal långt innan gasen kan antändas. Om det luktar illa, stäng gasoltillförseln, vädra och leta efter läckage.
 • Gasol i gasform är tyngre än luft.
 • Gasolbehållare måste förvaras i ett ventilerat utrymme, exempelvis i förråd skilt från bostaden, i eget garage eller på en icke inglasad balkong så med andra ord inte i en källare eller på en vind.
 • Kontrollera att säkerhetsventilen på gasoltuben inte har löst ut och att flaskan alltid har ett godkänt datum
 • Gasoltuber bör alltid stå upprätt, och får aldrig utsättas för onormal värme eller starkt solsken.
 • Var vaksam gällande läckor. Gasläckor kan göra luften explosiv och kan antändas av öppen eld, brinnande tobak eller gnistor.
 • Den största risken vid normal användning av gasol är att det läcker i slangar och anslutningar. Använd endast slang som är särskilt avsedd för gasol och som är märkt med -30˚ C. Gör ett
  läcktest på slangen med till exempel såpvatten eller AGAs TL4 spray inför varje säsong och med jämna mellanrum därefter.  Använd läcksprayen eller pensla tvållösning på skarvar och anslutningar. Där det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan gasolapparaten används.
 • Använd endast slangar avsedda för gasol. Spruckna eller defekta slangar ska bytas ut omgående. Särskilt i solljus åldras slangen och det finns risk för sprickbildning. Längsta tillåtna slanglängd är 1,5 meter. Använd slangklämmor eller färdigpressade slangar.
 • Stäng alltid av kranen på tuben när apparaten till exempel grillen, terrassvärmaren etcetera inte används, och var noga med att koppla ifrån regulatorn vid gasoltuben vid ett längre användningsuppehåll.
 • Färgen på gasollågans inre del ska vara blågrön. Om lågan har gula inslag bör gasolbrännaren lämnas till service för justering eller rengöring. Försök inte att rengöra brännaren själv.
 • Vid brand: Om möjligt stäng av gasen vid gasoltuben samt för den till en säker plats.
 • Håll alltid apparaten och gasoltuben i gott skick, försök inte att reparera skador eller defekter som uppstår.
 • Studera anvisningarna i instruktionsboken innan montering och drift av din gasolutrustning.